O gminie

Położenie gminy Miedźna

Gmina Miedźna położona jest w powiecie pszczyńskim, w południowo-wschodniej części województwa śląskiego. Zajmuje obszar 5 059 ha oraz zamieszkuje ją 15 689 tys. mieszkańców /stan na dzień 30.06.2013r./ Swoim zasięgiem obejmuje sześć miejscowości: Frydek, Gilowice, Grzawę, Miedźną, Górę oraz największą z nich Wolę, która ma charakter osiedlowo-wiejski. Pierwotnie gmina miała charakter wiejski. W latach osiemdziesiątych XX wieku w związku z uruchomieniem kopalni węgla kamiennego „Czeczott” i wybudowaniem w miejscowości Wola dwóch osiedli mieszkaniowych nastąpił nagły przypływ do gminy mieszkańców pochodzących z różnych regionów Polski. Przenikanie się różnych kultur i zwyczajów nie wpłynęło negatywnie na kultywowanie tradycji śląskich, a jednocześnie stało się siłą napędową rozwoju naszej gminy. Obecnie gmina Miedźna ma charakter przemysłowo-rolniczy. O jej atrakcyjności stanowią walory krajobrazowe, liczne zbiorniki wodne, korzystny mikroklimat, zabytki kultury sakralnej, prężnie rozwijająca się infrastruktura oświatowa, sportowa i rekreacyjna, a przede wszystkim dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna.

Kultura w gminie Miedźna

Nasza Gmina słynie z kultywowania tradycji ludowych podtrzymywanych przez grupy śpiewacze, kapele ludowe oraz dzieci i młodzież tańczącą i śpiewającą w zespołach folklorystycznych. Wciąż żywy folklor Górnego Śląska fascynuje ciekawą obrzędowością i barwnością. Gmina Miedźna może poszczycić się wielością zespołów muzycznych, które reprezentują gminę w powiecie, województwie a nawet poza granicami kraju. Kultura w gminie jest ściśle związana z tradycją regionu pszczyńskiego. Twórczość artystyczna obejmuje przekazy ustne i pisemne, muzykę, sztukę, stroje, zwyczaje oraz obrzędy. Działania kulturalne na terenie gminy koordynuje Gminny Ośrodek Kultury. Gmina Miedźna może pochwalić się również organizowaniem znakomitych i licznych imprez cyklicznych takich jak: Festiwal Folklorystyczny Dorosłych wraz z Festiwalem Folklorystycznym Dzieci i Młodzieży z Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”, Turniej Recytatorski, Przegląd Teatrów dziecięcych i Młodzieżowych „O Tort Baby Jagi”. W kalendarzu imprez cyklicznych są również: dożynki, biesiady seniorów, festyny, uroczystości jubileuszowe i okolicznościowe, finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, plenery plastyczne pt. „Ocalić od zapomnienia”, Dzień Dziecka, Powitanie i Pożegnanie Lata, Gminny Turniej Wiedzy o Regionie, Gminny Rajd Rowerowy. Mieszkańcy naszej gminy stanowią zaangażowaną i dobrze zorganizowaną w sprawy lokalne społeczność o czym świadczą między innymi od lat prężnie działające w gminie organizacje społeczne, kulturalne i sportowe

Sport i rekreacja w gminie Miedźna

Dla zaszczepienia i propagowania aktywnego trybu życia wśród mieszkańców naszej gminy powołano Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli. Ponadto na naszym terenie prowadzą i upowszechniają działalność sportową liczne klubu sportowe specjalizujące się w piłce nożnej, siatkowej, pływaniu oraz zapasach. Przez Gminę Miedźna przebiegają trzy trasy rowerowe: Międzynarodowa Trasa Rowerowa „Greenways” Kraków – Morawy – Wiedeń, Wiślana Trasa Rowerowa oraz Lokalna Trasa Rowerowa. „Greenways” to Program Zielone Szlaki, który łączy regiony atrakcyjne turystycznie, wspiera rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i propaguje zdrowy i aktywny styl życia. Wiślana Trasa Rowerowa jest ogólnopolskim szlakiem rowerowym opierającym się o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę. Schemat przebiegu ” Wiślanej Trasy Rowerowej” odpowiada zasadzie „filozofii rybiego kręgosłupa i ości”. Od takiej trasy (tzw. kręgosłupa), w punktach węzłowych odchodzą pętle (tzw. ości), czyli oznakowane trasy regionalne i lokalne, o zróżnicowanym stopniu trudności, prowadzące do wszystkich ciekawych miejsc i atrakcji w okolicy. Natomiast Lokalna Trasa Rowerowa łączy Osiedle Wola I i Staw Parkowy w Górze. Jest to szlak biegnący wśród pól i łąk doliną Wisły do Torfowiska „Zapadź” a dalej nad Staw Parkowy i zespół rekreacyjno-sportowy w Górze. Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać również z nowoczesnej hali sportowej mieszczącej się w Gilowicach, boiska sportowego z trybunami w Górze oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego znajdującego się w Woli. W skład tegoż kompleksu wchodzi nowopowstałe „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz kryta pływalnia. Boisko „Orlik” posiada dwa obiekty – boisko piłkarskie wraz z piłkochwytami oraz boisko wielofunkcyjne, które zostały wyposażone w niezbędny i profesjonalny sprzęt sportowy. Natomiast kryta pływalnie posiada na swoim terenie m.in. basen rekreacyjny i sportowy, zjeżdżalnie i jacuzzi, siłownię, tężnię solankową, dwutorową kręgielnię, galerię widokową na około 100 osób, bicze szkockie, studio fitness, salon gier, salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, solarium, sklep sportowy.

Przyroda w gminie Miedźna

Zróżnicowania geologiczne terenu oraz istniejące kontrasty pomiędzy Wysoczyzną a dnem Doliny Wisły stanowią wspaniałe walory przyrodnicze Gminy Miedźna. Na całym obszarze gminy występują formy przyrodnicze o wartościach naukowo-kulturowych, historycznych i krajobrazowych. Okolice gminy to teren byłych Lasów Książęcych Puszczy Pszczyńskiej, której prawie 900 ha leży na terenie Gminy Miedźna. Szacunkowy wiek starodrzewu wynosi 150-500 lat. W sołectwie Góra istnieje naturalny użytek ekologiczny, którym jest torfowisko „Zapadź” z unikatowymi roślinami, będące siedliskiem rzadkich , chronionych okazów roślin i zwierząt. Park wiejski w Górze stanowi element kulturowo-przyrodniczy krajobrazu doliny Wisły o zróżnicowanym wiekowo i gatunkowo drzewostanie, z obecnością około 150 drzew o wymiarach pomnikowych. Dolina Wisły stanowi korytarz ekologiczny rangi międzynarodowej, trasa łęgowa doliny pocięta jest licznymi starorzeczami. W widłach rzek: Wisły, Korzenicy i Pszczynki znalazło schronienie ptactwo, które zatrzymuje się tu na trasie swojego przelotu. Można tu spotkać bociana białego, łabędzie, dzikie kaczki. Na terenie gminy znajduje się także kompleks stawów rybnych. Wisła i jej walory przyrodniczo-krajobrazowe stały się podstawą wytyczenia w jej brzegu Wiślanej Trasy Rowerowej, która dla mieszkańców i turystów stanowi nie tylko możliwość skorzystania z aktywnego wypoczynku połączonego z rowerową pasją, ale również pozwala w pełni korzystać z walorów przyrodniczo krajobrazowych obszarów nadrzecznych. W trosce o środowisko naturalne gmina czynnie realizuje politykę ekologiczną. Przyjęte kierunki ochrony środowiska to rozbudowa sieci kanalizacyjnej, usprawniona gospodarka odpadami komunalnymi, wybudowanie w Miedźnej-Bodzowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu „Lemna” jak również edukacji ekologiczna dzieci i młodzieży. Kształtowanie świadomości młodego pokolenia odbywa się za pomocą warsztatów oraz akcji proekologicznych, które uczą najmłodszych mieszkańców gminy jak dbać o środowisko nie niszcząc jego naturalnego piękna.

Edukacja w gminie Miedźna

Na terenie gminy Miedźna funkcjonuje sześć przedszkoli, zespół „Kubusiowe Maluchy” w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek, pięć szkół podstawowych, trzy gimnazja oraz Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach, Technikum nr 1 w Zespole Szkół w Woli kształcące w zawodach: technik hotelarstwa i kucharz oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli. Sieć szkolno-przedszkolna przewiduje możliwość edukacji uczniów niepełnosprawnych dzięki oddziałom integracyjnym na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszystkie szkoły i przedszkola dysponują znakomitą bazą dydaktyczno-lokalową. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych pozaszkolnych zajęciach sportowych mając do dyspozycji krytą pływalnię, boiska i hale sportowe oraz świetlice.

Inwestycje w gminie Miedźna

Gmina Miedźna ma profesjonalnie przygotowaną ofertę inwestycyjną. Władze gminy dążą do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i przyciągania inwestorów zewnętrznych poprzez tworzenie korzystnych warunków do inwestowania. Istotnym podkreślenia jest także fakt, że katowicka specjalna strefa ekonomiczna została poszerzona o tereny stanowiące własność gminy Miedźna. Na terenie gminy Miedźna, w miejscowości Wola, planowana jest także budowa Elektrowni Czeczott.

Równe szanse einlcusion w gminie Miedźna

O projekcie

W ramach projektu 35 mieszkańców otrzyma sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do Internetu, Ponadto szkoły naszej gminy otrzymają 54 komputery z których będą korzystać uczniowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Realizacja projektu rozpocznie się w drugim kwartale 2014 roku, szczegóły przedstawione będą wkrótce.

Projekt UE