O projekcie

komputer-seniorUrząd Gminy Miedźna informuje, że realizuje projekt w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Kwota wsparcia wynosi 673.310,00 PLN.
Projekt Równe Szanse – eInclusion w Gminie Miedźna” ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych z terenu gminy Miedźna zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Oprócz w/w celu przedsięwzięcie pozwoli na:

a) wzrost dostępności nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowemu wykluczeniu oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na obszarze Gminy,

b) zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu,

c) zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców Gminy.

Projekt niniejszy obejmować będzie:

a) Zakup urządzeń dla uczestników projektu w tym:
-35 zestawów komputerowych z systemem operacyjnym,
-uruchomienie dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw

b) Szkolenia obejmujące podstawy obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej,

c) Korzystanie przez uczestników z bezpłatnego dostępu do Internetu.
Projekt będzie skierowany do 35 gospodarstw domowych z terenu gminy Miedźna .

Zgodnie z warunkami Działania 8.3 PO IG będą to:

a) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,

b) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,

c) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,

d) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

Zasady wyboru osób uczestniczących w projekcie oraz wszelkie pozostałe informacje dotyczące przedsięwzięcia, opisane są w regulaminie naboru dostępny za pośrednictwem strony e-miedzna.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy Wiejskiej 131 w Miedźnej.

Równe szanse einlcusion w gminie Miedźna

O projekcie

W ramach projektu 35 mieszkańców otrzyma sprzęt komputerowy z darmowym dostępem do Internetu, Ponadto szkoły naszej gminy otrzymają 54 komputery z których będą korzystać uczniowie.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej z działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Realizacja projektu rozpocznie się w drugim kwartale 2014 roku, szczegóły przedstawione będą wkrótce.

Projekt UE