Podsumowanie projektu eInclusion w Gminie Miedźna”

W dniu 21 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn.: projekt „Równe szanse – eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013-2014” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W konferencji udział wzięli  przede wszystkim uczestnicy projektu – dzieci i ich opiekunowie oraz dyrektorzy placówek oświatowych Panie: Grażyna Matyszkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, Teresa Koczor – dyrektor Zespołu Szkół w Woli, Teresa Kłeczek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Hadyny we Frydku, Barbara Bandoła – dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli, Barbara Foltyn – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, Agnieszka Wojtala – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze, Karina Bryja – dyrektor Zespołu Szkół w Miedźnej oraz Pan Sebastian Pyjas – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnym im. Jana Pawła II w Woli.

Otwarcia spotkania w imieniu Wójta Gminy Miedźna dokonała Pani Renata Łuniewska Sekretarz Gminy Miedźna. Podkreślając wagę zrealizowanego zadania,  podziękowała wszystkim za udział w projekcie i owocną współpracę. Jednym z punktów konferencji było przedstawienie krótkiej prezentacji na temat stopnia realizacji projektu, osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu oraz poszczególnych działaniach, jakie zostały zrealizowane. Głos w imieniu dyrektorów szkół zabrali pani Agnieszka Wojtala i pan Sebastian Pyjas, prezentując krótki film na temat realizacji projektu w szkolnych pracowniach komputerowych, które doposażono w nowoczesne zestawy komputerowe, drukarki oraz zestawy dla niepełnosprawnych uczniów, które służą całej społeczności szkolnej, a także wszystkim zainteresowanym mieszkańcom gminy Miedźna. Słowa  podziękowania wyraziła również jedna z mieszkanek gminy, reprezentująca indywidualnych uczestników projektu, wyrażając wdzięczność za podjętą inicjatywę, która zapewniła 35 rodzinom dostęp do szerokopasmowego Internetu jak również wyposażyła w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarkami.

Na zakończenie uczestnikom spotkania przekazano materiały promocyjne dot. projektu oraz zaproszono na poczęstunek.

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE