Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją przez gminę Miedźna projektu  Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na „Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej”.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z „Podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej” dla 35 osób – Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w tym zapewnienie:

 • wykwalifikowanie kadry wykładowców
 • artykułów papierniczych i piśmienniczych dla uczestników szkoleń, np. notes/ lub zeszyt A4, długopis, teczka
 • prezentacja na zajęcia oraz skrypt z zajęć dla każdego uczestnika szkolenia – wydruk wysokiej jakości, format A4 oraz zapis na płycie CD i/lub pendrive;
 • serwisu kawowego oraz drobnego poczęstunku dla uczestników – kawa, herbata, woda, drobne ciastka, paluszki, kubki jednorazowe, łyżeczki jednorazowe;
 • certyfikatów ukończenia szkoleń dla wszystkich uczestników, wydane w dniu szkolenia po jego zakończeniu, oznaczone zgodnie z zasadami programu PO IG;
 • szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach 8-18 – szkolenia   według harmonogramu obejmującego min 9 godzin lekcyjnych, dla każdej grupy, której liczebność nie może być większa niż 6 osób, ustalonego po podpisaniu umowy z dyrektorem placówki
 • Wykładowca zapewni promocję Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności(PO IG) poprzez umieszczenie logo PO IG, UE jak również informacji „Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna”- szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na materiałach szkoleniowych, wydanych certyfikatach oraz dokumentacji przebiegu szkolenia;
 • przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, w tym:

a. dziennika zajęć

b. listy obecności dla każdego uczestnika,

c. potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych

d. potwierdzenie skorzystania z bezpłatnego poczęstunku,

e. przeprowadzenie ankiet anonimowych – przed i po szkoleniu – zawierające cenę szkolenia z uwzględnieniem następujących elementów: ocenę umiejętności i znajomości zagadnień (przed i po szkoleniu) w zakresie prezentowanym na szkoleniu przez każdego z uczestników, ocenę przydatności szkolenia dla uczestnika, ocena programu szkolenia ocena metod szkoleniowych, ocena materiałów szkoleniowych, miejsce na sugestie uczestników,

Sale szkoleniowe oraz sprzęt komputerowy zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Miejsce przeprowadzenie szkolenia będą jednostki sektora publicznego (szkoły na terenie Gminy Miedźna wyposażone w sprzęt zakupiony w ramach projektu)

Zakres merytoryczny szkoleń (minimum):

 • budowa i funkcjonowanie komputera,
 • system operacyjny
 • zarządzanie plikami i folderami,
 • praca w edytorze tekstów
 • podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • podstawy tworzenia prezentacji
 • sieci komputerowe
 • Internet – sieć globalna – na czym polega i jak funkcjonuje
 • wyszukiwanie informacji za pomocą popularnych wyszukiwarek
 • obsługa poczty elektronicznej
 • niebezpieczeństwo pracy w sieci (włamania, wirusy)

Dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz aktualizację wpisu na 2014 roku.
 3. Certyfikat jakości usług szkoleniowych (ISO 9001:2009 lub równoważny).
 4. Kwestionariusze osobowe kadry dydaktycznej(co najmniej 2 osoby), potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób, które będą prowadzić zajęcia szkoleniowe (Załącznik nr 2).

Wymagane kwalifikacje kadry:

 • wykształcenie wyższe,
 • przeprowadzenie co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz internetu i poczty elektronicznej,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako trener.
 1. Program kursu ( Załącznik nr 4), który powinien zawierać w szczególności,
  • nazwę i zakres kursu
  • cele kursu
  • plan nauczania określający temat zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar,
   z uwzględnieniem w miarę potrzeb części teoretycznej i praktycznej,
  • treści szkoleń w zakresie niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
  • sposób sprawdzenia efektów szkolenia
 2. Wykonawca wraz z ofertą złoży wykaz co najmniej trzech wykonanych lub wykonywanych usług dotyczących szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz internetu i poczty elektronicznej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, każda o wartości min. 50 000,00 złotych brutto z podaniem przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców, przy czy należyte i nie budzące zastrzeżeń wykonanie zamówienia potwierdzone musi być dokumentami potwierdzające należyte wykonanie zamówienia ( Załącznik nr 3)

Termin realizacji zamówienia: do 23.11.2015r. (dokładny harmonogram szkoleń należy opracować zgodnie z wytycznym Zamawiającego i przedłożyć go do akceptacji).

Okres gwarancji: Brak

Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 4.11.2015 roku do godziny 1400 osobiście lub dostarczyć pocztą/kurierem na adres Zamawiającego.

Termin otwarcia ofert:  4.11.2015r. godz. 14 30

Warunki płatności: przelew do 7 dni od daty wykonania usługi

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewelina Kołek, telefon: 691 492 652, e-mail: finanse@miedzna.pl.

Pełne zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczone zostało poniżej.

 

                                                                                                Wójt Gminy Miedźna

                                                                                                 Bogdan Taranowski

 

Zapytanie – szkolenia

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE