Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją przez Gminę Miedźna projektu  „Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Wójt Gminy Miedźna zwraca się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na usługi „Dostawa sygnału internetowego Internetu dla  35 uczestników projektu wraz z obsługą serwisową.”

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sygnału internetowego  dla 35 osób – Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. „Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 2)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 25.02.2015r. do 31.12.2015r.

4. O udzielnie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniające warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

5. W celu potwierdzenia wymaganych wyżej warunków wraz z ofertą należy dostarczyć
oświadczenie o spełnianiu tych warunków – złącznik nr 3

6. Wykaz dokumentów wymaganych w ofercie:

1) formularz zgłoszeniowy- załącznik nr 1,

2)  szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2,

3) oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5 – załącznik nr 3,

4) proponowany projekt umowy w dwóch egzemplarzach parafowanych przez Wykonawcę – załącznik nr 4.

7. Oferta wraz z załącznikiem winna być pisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

8. Dostawa poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty

11. Wykonawca złoży ofertę w nieprzeźroczystej kopercie opatrzonej nazwą, adresem, nr kontaktowym oferenta, według wzoru:

Gmina Miedźna,
ul. Wiejska 131, 43 -227 Miedźna

OFERTA
Dostawa sygnału internetowego Internetu dla 35 uczestników projektu wraz z   obsługą serwisową w ramach projektu pn. „Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014”

UWAGA: Nie otwierać przed dniem 12.02.2015r. , godzina 15.00     

12. Termin składania ofert upływa  12.02.2015r. o godz. 14.45, oferty należy składać w  Gmina Miedźna , 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131

13. Otwarcie oferty nastąpi w dniu  12.02.2015r.  o godz. 15.10 , w siedzibie Zamawiającego

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

15. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Zapytanie ofertowe

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE