Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją przez gminę Miedźna projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na  wykonanie materiałów promocyjnych: pendriwie, podkładki pod myszy, kubki, długopisy, torby ekologiczne, smycze klucze, podkładki pod kubki, notesy, teczki z logo projektu na potrzeby Projektu.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promocyjnych:  pendriwie, podkładki pod myszy, kubki, długopisy, torby ekologiczne, smycze na klucze, podkładki pod kubki, notesy, teczki  z logo projektu na potrzeby Projektu zgodnie z „Przewodnikiem w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”, dostępnym na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=287
z uwzględnieniem:

  • logotypów zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach PO IG,
  • informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz hasłem promocyjnym określonym przez MRR: „Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjnego Gospodarka 2007 – 2013”,
  • logo zamawiającego – Gminy Miedźna

Warunek konieczny: wszystkie materiały promocyjne muszą odpowiadać kryteriom i wzorcom określonym w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu” opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do 13 listopada 2015r.

Kryteria oceny złożonych ofert: 100% cena.

Forma składania ofert: ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Wraz z ofertą należy przedłożyć podpisany Załącznik nr 1 do niniejszego ZAPYTANIA.

Termin ważności oferty: 7 dni.

Ofertę należy przesłać do dnia 27.10.2015r. do godz. 14:00

– na adres pocztowy: Gmina Miedźna , 43-227 Miedźna, ul. Wiejska 131, z dopiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” – oferta na  wykonanie materiałów promocyjnych:  pendriwie, podkładki pod myszy, kubki, długopisy, torby ekologiczne, smycze na klucze, podkładki pod kubki, notesy, teczki   z logo projektu na potrzeby Projektu (liczy się data wpływu),
– na adres e-mailowy: zoiw@juni.com.pl, w tytule wpisując  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” – oferta na wykonanie materiałów promocyjnych pendriwie, podkładki pod myszy, kubki, długopisy, torby ekologiczne, smycze na klucze, podkładki pod kubki, notesy, teczki z logo
– faxem na nr: 32 211 63 54  (liczy się data wpływu).

Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować na adres e-mail: zoiw@juni.com.pl, w tytule wpisując: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” – pytanie – pendriwie, podkładki pod myszy, kubki, długopisy, torby ekologiczne, smycze na klucze, podkładki pod kubki, notesy, teczki z logo projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe oraz zweryfikowane zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zamieszczone zostało poniżej.

 

                                                                                      Wójt Gminy Miedźna

                                                                                       Bogdan Taranowski

 

Notatka do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe 20.10.2015 r.

Zweryfikowane zapytanie ofertowe – materiały promocyjne

Kategoria wpisu: Aktualności. Dodaj do zakładek stały link.
Projekt UE